Privātuma politika

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA VISIONAIRE, reģ. Nr. 40103997865, adrese: Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk tekstā – UZŅĒMUMS).

Lai varētu izmantot UZŅĒMUMA pakalpojumus, Jūs labprātīgi uzticat mums savus personas datus, tādējādi kļūstot par BIZNESA KLIENTU (turpmāk tekstā – KLIENTS). Savukārt UZŅĒMUMS apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību, un ņemt vērā visas citas normatīvās prasības, kas piemērojamas personas datu apstrādei.

Šīs POLITIKAS mērķis ir sniegt jums normatīvajos aktos paredzēto informāciju par personas datu apstrādi pakalpojuma sniegšanas ietvaros (turpmāk tekstā – POLITIKA). Turpmāk ir sniegta šāda informācija

1. punkts. Kā un kādus personas datus mēs apkopojam.

2. punkts. Kāpēc mēs tos apstrādājam (mūsu nolūki un pamatojums).

3. punkts. Ja un kā mēs tos nododam citiem.

4. punkts. Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi tos glabājam.

5. punkts. Kā šie dati ir pieejami KLIENTAM

6. punkts. Mūsu komerciālā atruna.

7. punkts. Sīkdatnes

Šī POLITIKA ir pastāvīgi publiski pieejama, un mums ir tiesības to labot vai papildināt.

1. IEVĀKTIE PERSONAS DATI UN DATU IEGŪŠANAS METODES

1.1. Izmantojot UZŅĒMUMA pakalpojumus, var tikt apstrādāti šādi KLIENTA personas dati:

1.1.1.     vārds un uzvārds;

1.1.2.     mobilā tālruņa numurs;

1.1.3.     e-pasta adrese;

1.1.4.     piegādes adrese;

1.1.5.     pieci vizuālās korekcijas parametri (PWR, BC, DIA, CYL, AXIS);

1.1.6.     attēls no telpu videonovērošanas sistēmas;

1.1.7.     interneta protokola adreses (avota IP adrese, datums un laiks).

1.2. Maksājumu karšu, bankas kontu dati netiek apstrādāti UZŅĒMUMA sistēmās. Maksājumu un automātisko maksājumu funkcijas nodrošina drošs trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas nesaņem personas datus (tikai pasūtījuma numuru un summu) no UZŅĒMUMA, un KLIENTS var patstāvīgi veikt attālinātu naudas pārskaitījumu.               

1.3. Ar šīs POLITIKAS palīdzību mēs informējam KLIENTU, ka, izmantojot UZŅĒMUMA pakalpojumus, KLIENTA personas dati tiek iegūti šādos veidos:

1.3.1. no KLIENTA, aizpildot jebkuras veidlapas un informācijas laukus mūsu tīmekļa vietnēs;

1.3.2. no KLIENTA saziņas laikā ar mūsu darbiniekiem (pa tālruni, e-pastu vai uz vietas);

1.3.3. no trešajām pusēm (piemēram, ārstu nosūtījuma) pieprasīto preču vai pakalpojumu ietvaros;

1.3.4. no videonovērošanas sistēmas;

1.3.5. vietnes izmantošanas laikā (savienojuma dati).

1.4. Šī POLITIKA ir piemērojama datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formātā un/vai vidē KLIENTS ir sniedzis savus personas datus un kurā uzņēmuma elektroniskajā sistēmā vai papīra formātā tie ir apstrādāti.

2. DATU APSTRĀDES MĒRĶIS, JURIDISKAIS PAMATS UN NOLŪKS

2.1. UZŅĒMUMS apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

2.1.1. preču un pakalpojumu pārdošanai, lai:

- identificētu klientu un noslēgtu un izpildītu pakalpojumu līgumu;

- garantētu saistību izpildi, kā arī citu prasību izskatīšanai un apstrādei;

- uzlabotu preces un pakalpojumus, izstrādātu jaunas preces un pakalpojumus;

- veicinātu pakalpojuma izmantošanu;

- reklamētu un izplatītu preces un pakalpojumus komerciālos nolūkos;

- saglabātu klientus, kā arī veiktu lojalitātes un apmierinātības mērījumus.

2.1.2. Biznesa plānošanai un analīzei, lai:

- sagatavotu pārskatus, tostarp statistikas un uzņēmējdarbības datu analīzi;

- veiktu plānošanu, uzskaiti un uzņēmuma darbības efektivitātes mērījumus;

- veiktu klientu aptaujas.

2.1.3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

2.1.4. Mūsu īpašuma aizsardzībai, incidentu un sūdzību izmeklēšanai un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzraudzībai.

2.1.5. Lai uzraudzītu un uzlabotu mūsu vietnes darbību un drošību.

2.2. Likumīgi iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai šādiem mērķiem:

2.2.1. lai pārbaudītu KLIENTA identitāti līgumsaistību noteikšanas nolūkā, kā arī nodrošinātu līgumsaistību izpildi; lai sazinātos ar KLIENTU saistībā ar līgumsaistībām un informētu par konkrētā pakalpojuma izmaiņām;

2.2.2. lai izpildītu pienākumus, ko uzliek ārējie noteikumi, kas ir saistoši UZŅĒMUMAM;

2.2.3. lai nodrošinātu un uzlabotu UZŅĒMUMA sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī UZŅĒMUMS varētu paplašināt uzņēmējdarbību, popularizējot savas preces vai pakalpojumus, informējot par tiem drošā un pamatotā veidā vai konsultējoties ar klientiem, kuri ir devuši savu brīvprātīgu piekrišanu;

2.2.4. lai varētu aizsargāt savas leģitīmās intereses.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN NOSŪTĪŠANA

3.1. Mēs izpaužam savu klientu personas datus tikai Eiropas Savienībā un tikai saviem saistītajiem uzņēmumiem, sadarbības partneriem, kas ir tieši iesaistīti pieprasītā pakalpojuma sniegšanā KLIENTAM, piemēram, piegādes uzņēmumiem. Gadījumos, kad personas datus apstrādā trešās personas, tām ir jāapstrādā personas dati saskaņā ar šīm vadlīnijām un saistošajām Personas datu aizsardzības likuma prasībām un tikai šo pakalpojumu sniegšanas nolūkā.

3.2. Mēs sniedzam iepriekš minētajām trešajām personām minimālo KLIENTA personas datu apjomu, kas nepieciešams pieprasītā pakalpojuma sniegšanai.

3.3. Informācijas nodošana citām trešajām personām var notikt tikai drošā veidā un tikai pamatojoties uz juridiski pamatotu pieprasījumu vai likumā noteiktām darbībām.

4. DATU GLABĀŠANA UN AIZSARDZĪBA

4.1. KLIENTS ir pilnībā atbildīgs par savas lietotāja piekļuves paroles stiprumu, maiņas biežumu, unikalitāti (lai paroles nesakristu dažādos interneta resursos, kurus tas izmanto) un piekļuves datu slepenību. KLIENTS ir informēts un piekrīt, ka visas darbības, kas veiktas UZŅĒMUMA vietnē, izmantojot lietotāja piekļuves datus, ir saistošas KLIENTAM un tiks uzskatītas par KLIENTA darbībām. 

4.2. UZŅĒMUMS rūpējas par KLIENTU datu drošību, un mēs saprātīgi izmantojam visas pieejamās tehniskās un organizatoriskās iespējas, lai glabātu datus tā, lai tie nebūtu pieejami trešajām personām. Visi dati tiek glabāti serveros, kas atbilst augstiem drošības standartiem un ir aizsargāti pret nesankcionētu piekļuvi un ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs nodrošinām, ka tiek veikti visi saprātīgie pasākumi, lai aizsargātu elektroniski nodoto personisko informāciju un tās pārsūtīšanu internetā. Savienojums starp KLIENTA iekārtu un mūsu serveriem notiek drošā, šifrētā savienojumā (SSL tehnoloģija).

4.3. UZŅĒMUMS glabā un apstrādā KLIENTA personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

4.3.1. noslēgts spēkā esošs līgums ar KLIENTU;

4.3.2. saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību UZŅĒMUMS vai KLIENTS var īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt civilprasību tiesā);

4.3.3. vienai no pusēm ir jāglabā dati;

4.3.4. pastāv spēkā esošs KLIENTA līgums par attiecīgo personas datu apstrādi, ja nav cita likumīga pamata to apstrādei.

Pēc šajā punktā minēto apstākļu beigām KLIENTA personas dati tiek neatgriezeniski anonimizēti. UZŅĒMUMA mērķis ir sniegt savus pakalpojumus tā, lai aizsargātu datus arī no nejaušas vai ļaunprātīgas iznīcināšanas. Tāpēc pēc informācijas anonimizēšanas vai dzēšanas serveros var paiet zināms laiks, līdz šīs datu izmaiņas pilnībā attieksies uz visām mūsu IT sistēmām un to dublējumiem.

4.4. Piekļūt personas informācijai drīkst tikai UZŅĒMUMA darbinieki, izpildītāji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai sniegtu pakalpojumu, kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktās privātuma prasības un kuriem var piemērot disciplinārsodus vai pat atlaišanu no darba, ja šīs prasības tiktu rupji pārkāptas.

5. INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA KLIENTAM

5.1. UZŅĒMUMA mērķis ir nodrošināt KLIENTAM piekļuvi viņa personiskajai informācijai.

5.2. Ja, slēdzot pakalpojumu līgumu vai turpmākās sadarbības laikā, mainās informācija, ko sniedzis KLIENTS, kā arī, ja KLIENTS ir konstatējis, ka mēs apstrādājam neprecīzus personas datus, mēs lūdzam KLIENTU pašu labot šo informāciju vai informēt mūs par nepieciešamību labot konkrētus personas datus.

5.3. Saskaņā ar personas datu aizsardzības tiesību aktiem mūsu pienākums ir sniegt KLIENTAM informāciju par to, kāda informācija ir mūsu rīcībā.

5.4. KLIENTAM ir tiesības bez maksas piekļūt šai informācijai ne biežāk kā divas reizes gadā. Ja KLIENTS pieprasa piekļuvi biežāk, mēs to nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs ir tāds, lai segtu šīs informācijas sagatavošanas izmaksas.

5.5. KLIENTS var iesniegt prasību par savu tiesību īstenošanu:

5.5.1. rakstviski uz vietas mūsu veikalā, Brīvības gatvē 372, Rīgā, tirdzniecības centrā Alfa, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

5.5.2. nosūtot e-pastā pieteikuma anketu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@lvxeyewear.com;

5.5.3. KLIENTA datus pa tālruni atļauts mainīt tikai ierobežotā apjomā un tikai tad, ja KLIENTS ir droši un nepārprotami identificējams pa tālruni.

5.6. Saņemot KLIENTA pieprasījumu izmantot savas tiesības, mēs pārbaudām KLIENTA identitāti, vērtējam pieprasījumu un izpildām to saskaņā ar noteikumiem.

6. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI

6.1. Mēs sazināmies ar KLIENTU, izmantojot tā kontaktinformāciju. Ja vietnes lietotājs piekrīt kļūt par mūsu klientu, mēs izmantosim klienta anketā norādītos datus tikai pakalpojumu sniegšanai un informācijas nosūtīšanai KLIENTA norādītajā veidā.

6.2. Minimālais datu apjoms, kas vietnes lietotājam ir jāsniedz, lai mēs varētu sniegt pakalpojumus, ir: vārds, parole, mobilā tālruņa numurs un aktuāla, pieejama e-pasta adrese. Visa pārējā norādītā informācija ir brīvprātīga un palīdz mums nosūtīt KLIENTAM iespējami daudzus, personalizētus sūtījumus.

6.3. Mēs nosūtām komerciālus paziņojumus, informējam par mūsu un/vai trešo pušu pakalpojumiem un sniedzam citus nesaistītus paziņojumus par līguma pakalpojumiem (piemēram, klientu aptaujas) saskaņā ar KLIENTA piekrišanu vai ārējiem noteikumiem.

6.4. Kad KLIENTS apmeklē mūsu vietnes, mēs izmantojam dažādas informācijas vākšanas un glabāšanas tehnoloģijas, kas var ietvert sīkfailu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu, lai identificētu pārlūkprogrammu vai ierīci. Mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi un apkopotu un glabātu dažādus datus mārketinga vajadzībām. Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa serveris nosūta KLIENTA pārlūkprogrammai un uz ierobežotu laiku saglabā KLIENTA datora atmiņā, ļaujot izmantot pārlūkprogrammas atpazīšanas funkciju. Sīkdatnēs netiek saglabāta personas informācija. Tās nevar sabojāt KLIENTA sistēmu vai pārslogot datora atmiņu. KLIENTS jebkurā laikā var deaktivizēt sīkdatņu izmantošanu, mainot interneta pārlūkprogrammas sīkdatņu politikas uzstādījumus, taču brīdinām, ka daži pakalpojumi bez šīm sīkdatnēm var nedarboties.

6.5. Lai vietnē publicētu vai rādītu KLIENTAM personalizētas reklāmas, mēs nesaistām sīkdatņu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantotos identifikatorus ar sensitīvām personas datu kategorijām.

6.6. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti. Tas ietver arī nosūtītās informācijas analīzi, piemēram, pārbaudot, vai norādītās e-pasta adreses, tālruņa numuri ir derīgi, vai informatīvais e-pasts ir atvērts, kādām saitēm tas ir adresēts un vai ir saņemta kāda atbilde.

6.7. Mēs varam arī sazināties, tostarp nosūtīt komerciālus paziņojumus, izmantojot automatizētas e-pasta vai īsziņu sistēmas.

7. SĪKDATNES

****************

Ja par šo Privātuma politiku rodas jautājumi, pieprasījumi vai komentāri, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@lvxeyewear.com.